Happy Family Home เพราะทุกพื้นที่คือความสุข

ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นคือ การได้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวและคนที่รัก ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย โดยได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในพื้นที่ที่อยู่อาศัย นับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจเนอเรชัน เนื่องจากทำให้เกิดความอบอุ่น การดูแล และส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ The Forestias ที่มุ่งตอบสนองความสุขที่ยั่งยืนของผู้อยู่อาศัยทุกคน จึงได้สร้างเมืองแห่งความสุขที่ครอบคลุมวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะขึ้น โดยให้ทุกพื้นที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยเพื่อเติมเต็มช่องว่างของทุกช่วงวัย ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

 

1. Designed for intergeneration Harmony
    โครงการที่อยู่อาศัยที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการสนับสนุนให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขในทุกพื้นที่ โดยนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวจากทุกช่วงวัย เช่น การสร้างห้องสมุดส่วนกลางเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกัน

 

2. Caring Community
    สร้างสายสัมพันธ์ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้ทุกครอบครัวและชุมชนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมถึงได้พัฒนาความคิด และจิตใจ เช่น ทุกเจเนอเรชันมาทำกิจกรรมปลูกสวนกินได้ร่วมกัน

 

3. Value Creation Neighborhood 
    สร้างคุณค่าให้ครอบครัวหลากหลายช่วงวัย โดยเชื่อมโยงคุณค่าแห่งวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของไทยในอดีตที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่และมีความกตัญญูเกื้อกูลต่อกัน ให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสังคมที่มีอายุยืน (Aging Society) และการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ภายใต้การออกแบบ ที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่

 

4. 5 Dimensional Well-Being
    ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นในทุกมิติผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย โดยมีการเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังมีการออกแบบทุกพื้นที่โครงการให้เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย (Universal Design) ด้วยให้ทุกเจเนอเรชั่นสามารถใช้พื้นที่แห่งความสุขร่วมกันได้ จึงนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนนั่นเอง

 

    จุดเริ่มต้นของความสุขเล็ก ๆ เริ่มต้นขึ้นที่บ้าน เพราะโครงการ The Forestias มีการออกแบบให้ทุกพื้นที่คือ ความสุขของผู้อยู่อาศัยในทุกครอบครัวหรือ Happy Family Home ซึ่งทำให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน แต่ยังมีพื้นที่ส่วนตัวให้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ซึ่งนับเป็นเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนและเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกของโลก ด้วยมีการส่งเสริมให้เกิดความสุขและมีสุขภาพที่ดีตลอดการพักอาศัยในเมืองแห่งความสุขนี้ ดังนั้นหากคุณสนใจโครงการเมืองแห่งความสุขแห่งนี้ สามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias